Wakacje za:

Egzamin gimnazjalny
Ważne daty związane z przygotowaniami do egzaminu gimnazjalnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 20 Wrzesień 2016 08:15
Rodzice uczniów klas III:
do 30 września 2016 r. – wskazują język obcy, z którego uczeń przystąpi 
do egzaminu gimnazjalnego i informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, którzy nie mają takiego obowiązku (formularze przekażą wychowawcy klas III)

do 30 września 2016 r. – zapoznają się z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (informacje na ten temat znajdują się na stronach www.cke.edu.plwww.oke.lomza.pl, będą przekazane przez dziennik elektroniczny lub pisemnie przez wychowawców)

do 15 października – przekazują dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

do 18 listopada – zapoznają się  z pisemną informacją o wskazanych przez radę pedagogiczną sposobach dostosowania warunków lub formy egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów oraz do 24 listopada  - przekazują dyrektorowi szkoły oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania egzaminu ( formularze zawierające informacje i oświadczenia przekażą wychowawcy klas III rodzicom uprawnionych do tego uczniów)

do 19 stycznia 2017 r. - składają pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rezygnację z przystąpienia 
do  egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, którzy zgłosili taki zamiar (należy zgłosić się do sekretariatu lub wicedyrektora szkoły w celu dokonania zmiany w dokumentacji)

do 31 marca 2017 r. - w przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!