Wakacje już za:

Egzamin gimnazjalny
Ważne daty związane z przygotowaniami do egzaminu gimnazjalnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 20 Wrzesień 2016 08:15
Rodzice uczniów klas III:

do 30 września 2017 r. – wskazują język obcy, z którego uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego i 
informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku 
uczniów, którzy nie mają takiego obowiązku (formularze przekażą wychowawcy klas III)

do 30 września 2017 r. – zapoznają się z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego (informacje na ten temat znajdują się na stronach www.cke.edu.pl

do 15 października – przekazują dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinię 
poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

do 20 listopada – zapoznają się  z pisemną informacją o wskazanych przez radę pedagogiczną sposobach 
dostosowania warunków lub formy egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów oraz do 23 listopada  - 
przekazują dyrektorowi szkoły oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 
dostosowania egzaminu (formularze zawierające informacje i oświadczenia przekażą wychowawcy klas III 
rodzicom uprawnionych do tego uczniów)

do 18 stycznia 2018 r. - składają pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji na 
inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rezygnację z 
przystąpienia do  egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, którzy 
zgłosili taki zamiar (należy zgłosić się do sekretariatu lub wicedyrektora szkoły w celu dokonania zmiany w
 dokumentacji)

do 30 marca 2018 r. - w przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 
wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor
szkoły, na wniosek rodziców ucznia, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego, 
jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 
18 kwietnia 2018 r.- egzamin gimnazjalny, część humanistyczna
19 kwietnia 2018 r.- egzamin gimnazjalny, część matematyczno- przyrodnicza
20 kwietnia 2018 r.- egzamin gimnazjalny, część językowa

Zmieniony: Wtorek, 19 Wrzesień 2017 20:23
 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!